Agrarisch natuurcollectief Veluwe zoekt bestuurders

Actueel

Het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe zoekt voor haar Algemeen Bestuur drie gemotiveerde bestuurders.

Over het Collectief

Het Collectief Veluwe speelt een centrale rol in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in de ruimste zin van het woord. Het gaat om weidevogelbeheer, botanisch beheer, landschapsbeheer, waterbeheer en gebiedsontwikkeling. Het Collectief vraagt subsidie aan bij de provincie en geeft die via subsidiebeschikkingen door aan haar deelnemers.

Het werkgebied van het Collectief komt overeen met de werkgebieden van de Agrarische Natuur Verenigingen: Randmeerkust, Veluwe IJsselzoom, BAO, Vallei Horstee en Binnenveld. De regio wordt begrensd door de IJssel, de Randmeren, de Gelderse Vallei en de Rijn.

Naast de werkzaamheden voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer werkt het Collectief als initiatiefnemer of partner in diverse projecten, die gericht zijn op een duurzame toekomst van natuur- en landschap en landbouw.

Medio 2019 had het Collectief ongeveer 600 leden. Het lidmaatschap is gekoppeld aan het meedoen met het agrarisch natuur- en/of landschapsbeheer. Indien men met het Collectief een overeenkomst aangaat  voor natuur- en/of landschapsbeheer is men automatisch lid. Andere vormen van lidmaatschap kent het Collectief niet. De omzet is ongeveer €4 Mln per jaar, geld dat voor het overgrote deel wordt uitbetaald aan de deelnemers die het beheer uitvoeren.

Het Collectief kent drie bestuursorganen, de Algemene Ledenvergadering, het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur.

De Algemene Ledenvergadering wordt in mei van elk jaar gehouden.

Het Algemeen Bestuur komt gemiddeld genomen vier keer per jaar bijeen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit negen leden. Zij worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Tot dusver werden acht leden benoemd op voordracht van de agrarische natuurverenigingen en één lid op voordracht van LTO-noord. In de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten het aantal leden dat op voordracht wordt benoemd terug te brengen van negen naar zes en de drie vrijvallende plaatsen te vervullen via een open sollicitatieprocedure.

Het Dagelijks Bestuur telt 3 leden (voorzitter, secretaris en penningmeester).

De werkorganisatie bestaat uit een regio-coördinator, één coördinator vanuit elke ANV, en een aantal ondersteunende functies voor administratie, financiën en projecten. Het zijn grotendeels ZZP’ers. Het Collectief heeft ook twee medewerkers aangesteld in dienstverband.

Profiel

Als lid van het Algemeen Bestuur:

  • Ben je woonachtig in het werkgebied van het Collectief Veluwe
  • Heb je affiniteit  met de doelstellingen van het Collectief en de uitdagingen waarvoor het Collectief staat
  • Beschik je over aantoonbare bestuurlijke ervaring, een helikopterview en een open teamgeest
  • Ben je op de hoogte van ontwikkelingen, die gericht zijn op een duurzame toekomst van landbouw, natuur en landschap.

Tijdsinvestering

Het Algemeen Bestuur vergadert circa 4 maal per jaar. Normaal gesproken is er één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Daarnaast wordt incidenteel meer tijd gevraagd, bijv. voor een extra bijeenkomst of bestuurlijk overleg.

Wat wij bieden

Als lid van het Algemeen Bestuur krijgt u de kans om in een plezierige en informele sfeer mee te bouwen aan een toekomstbestendig en maatschappelijk relevant Collectief, dat zich op een professionele wijze en met passie inzet voor een duurzame toekomst van landbouw, natuur en landschap.

Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is een onbezoldigde functie, maar er is een adequate onkostenvergoeding.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vacatures, dan kunt u contact opnemen met Gert Aalten (bestuurssecretaris) via 06-21836666.

Belangstelling

Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u tot uiterlijk 1 maart 2020 sturen naar Collectief Veluwe via gertaalten@collectiefveluwe.nl. In de maand maart zullen gesprekken worden gevoerd met kandidaat bestuursleden.